Vot per correu i vot delegat

Vot per correu:

La sol·licitud de vot per correu s’haurà de trametre mitjançant un escrit o missatge electrònic adreçat a la Comissió Organitzadora en el termini que va des de la convocatòria del procés fins al dia 7 d’octubre de 2022. En la tramesa, s’hi haurà d’acompanyar una fotocòpia del document d’identitat de la persona sol·licitant. Les adreces a les quals caldrà dirigir aquestes sol·licituds són:

 • Adreça postal: 
  Comissió Organitzadora
  Seu Nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya
  C. Calàbria, 166
  08015 Barcelona
 • Adreça electrònica: comissioorganitzadora@esquerra.cat

Les persones que hagin sol·licitat el vot per correu no podran exercir el dret de vot el dia de la jornada electoral. Aquesta circumstància constarà en el cens electoral definitiu.

Després de la proclamació de candidatures (entre el 21 i 25 d’octubre), es trametrà a les persones que hagin sol·licitat el vot per correu un full explicatiu del procediment, juntament amb la targeta acreditativa de vot, tres sobres —un de tramesa i dos de votació— i paperetes de totes les candidatures presentades a cadascun dels processos. Caldrà introduir la papereta escollida dins del sobre de votació de cada procés i, després, en el sobre de tramesa, juntament amb una fotocòpia del document d’identitat i la targeta acreditativa de vot signada per la persona electora. Caldrà enviar aquest sobre de tramesa a la Mesa electoral de vot electrònic fins al dia 28 d’octubre de 2022, mitjançant correu postal certificat.

Delegació de vot

Les persones afiliades que de forma motivada no puguin exercir el seu dret de vot personalment com a conseqüència de la repressió política, d’un permís de maternitat o paternitat acreditat o de problemes de salut acreditats podran delegar el vot en una altra persona afiliada. Les persones afiliades que vulguin delegar el seu vot ho hauran de sol·licitar a la Comissió de Garanties, des de la convocatòria de la jornada electoral fins el 2 de novembre, indicant-hi el nom de la persona afiliada en qui deleguen.

Cal enviar tant la sol·licitud com la justificació, acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat, a:

 • Adreça postal:
  Subcomissió de Garanties Electorals
  Seu Nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya
  C/ Calàbria 166
  08015 – Barcelona
 • Adreça electrònica: garanties29cn@esquerra.cat

La Comissió de Garanties validarà, en un màxim de 24 hores, si es compleixen els requisits o no per a la delegació de vot, ho comunicarà a la persona sol·licitant i, en el cas que entengui la delegació com a vàlida, comunicarà a la Comissió Organitzadora, el nom de la persona delegant i el de la persona en qui delega.

Cada persona delegada només pot assumir una delegació de vot.