Candidatures al Consell Nacional

Durant la jornada electoral es procedirà a l’elecció de 30 persones conselleres nacionals.

Durant la jornada electoral es procedirà a l’elecció de 30 persones conselleres nacionals.

Les persones que vulguin presentar candidatura hauran de ser afiliades de ple dret i estar al corrent de compliment de Carta Financera en el moment de la convocatòria de la jornada electoral.

Hauran de lliurar la candidatura avalada per 50 signatures de persones afiliades que formin part del cens electoral inicial, en el Formulari de Candidatura per ser membre del Consell Nacional (C1). Cada persona afiliada podrà avalar fins a 2 persones candidates a conselleres nacionals; en el supòsit que avali més de dues persones candidates, es consideraran avals nuls.

Cada executiva comarcal, insular i de districte, podrà avalar una candidatura. L’acord de l’Executiva es formalitzarà amb el Formulari de Candidatura per ser membre del Consell Nacional (C2).

Les persones candidates podran presentar un currículum abreujat mitjançant el full Currículum de Candidatura per ser membre del Consell Nacional (C3).

Les candidatures s’han de lliurar per escrit a la Comissió de Garanties fins a les 20h del 17 d’octubre de 2022, al registre de la Seu Nacional.